Rambo

Rambo是什么意思、Rambo怎么读

读音:英['ræmbəu]['ræmbəu]

Rambo 基本解释

[人名] 兰博;[地名] [刚果民主共和国] 兰博;[地名] [布基纳法索] 朗博;[电影]第一滴血4

中文词源

Rambo 猛男

来自美国动作电影《第一滴血》男主义公 Rambo 以一敌百的丛林战故事。

词组短语

  • 1、rocky rambo 洛基兰博